Now showing items 21-40 of 432

  • Arbeidsmarkedet for nye akademikere høsten 1973 og våren 1974 

   Meier, Knut (NAVF-melding;1974-8, Report, 1974-12)
   Fra og med det kull av kandidater som ble uteksaminert fra våre universiteter og høgskoler våren 1972 har NAVF's utredningsinstitutt foretatt undersøkelser for å kartlegge hvorledes kandidatene tilpasser seg arbeidsmarkedet ...
  • Arbeidsmarkedet for nye akademikere høsten 1974 

   Skårberg, Kristi (NAVF-melding;1975-7, Report, 1975)
   Fra og med det kull av kandidater som ble uteksaminert fra våre universiteter og høgskoler våren 1972 har NAVF's utredningsinstitutt foretatt undersøkelser for å kartlegge hvorledes kandidatene tilpasser seg arbeidsmarkedet ...
  • Arbeidsmarkedet for nye akademikere høsten 1975 

   Skårberg, Kristi (NAVF-melding;1976-10, Report, 1976-08)
   Fra og med det kull av kandidater som ble uteksaminert fra våre universitet og høgskoler våren 1972 har NAVF's utredningsinstitutt foretatt undersøkelser for å kartlegge hvorledes kandidatene tilpasser seg arbeidsmarkedet ...
  • Arbeidsmarkedet for nye akademikere høsten 1976 

   Skårberg, Kristi (NAVF-melding;1977-4, Report, 1977-08)
   Fra og med det kull av kandidater som ble uteksaminert fra våre universitet og høgskoler våren 1972 har NAVF's utredningsinstitutt foretatt undersøkelser for å kartlegge hvorledes kandidatene tilpasser seg arbeidsmarkedet ...
  • Arbeidsmarkedet for nye akademikere våren 1973 

   Meier, Knut (NAVF-melding;1974-1, Report, 1974-05)
   I denne meldingen presenterer NAVF's utredningsinstitutt resultatene fra en undersøkelse for å kartlegge hvordan nyuteksaminerte kandidater fra våre universiteter og høgskoler tilpasser seg arbeidsmarkedet i løpet av det ...
  • Arbeidsmarkedet for nye akademikere våren 1975 

   Skårberg, Kristi (NAVF-melding;1976-3, Report, 1976-01)
   Fra og med det kull av kandidater som ble uteksaminert fra våre universitet og høgskoler våren 1972 har NAVF's utredningsinstitutt foretatt undersøkelser fur å kartlegge hvorledes kandidatene tilpasser seg arbeidsmarkedet ...
  • Arbeidsmarkedet for nye akademikere våren 1976 

   Skårberg, Kristi (NAVF-melding;1977-1, Report, 1977-01)
   Fra og med det kull av kandidater som ble uteksaminert fra våre universitet og høgskoler våren 1972 har NAVF's utredningsinstitutt foretatt undersøkelser for å kartlegge hvorledes kandidatene tilpasser seg arbeidsmarkedet ...
  • Arbeidsmarkedsprognoser i Sverige, Danmark og Norge 

   Eriksen, Knut; Grefsrud, Reidun (NAVF-melding;1983-6, Report, 1983-11)
   Denne rapporten presenterer en del hovedresultater fra prosjektet ''Analyser og prognoser vedrørende tilbud av og etterspørsel etter arbeidskraft i de nordiske land".
  • Arbeidsmarkedssituasjonen et halvt år etter eksamen for kandidater som har deltatt i prøveordning for mastergrader 

   Arnesen, Clara Åse (U-notat;2002-3, Report, 2002)
   NIFU har som en del av "Evalueringen av prøveordning for mastergrader", fått i oppdrag av Norgesnettrådet å undersøke arbeidsmarkedssituasjonen for kandidater som har deltatt i prøveordningen. Kandidatene som ble uteksaminert ...
  • Arbeidsmiljøforskning 

   Rausdal, Ivar (NAVF-melding;1974-6, Report, 1974-10)
   Den foreliggende katalog gir en oversikt over forskning og utredningsvirksomhet som spesielt belyser spørsmål i tilknytning til miljøet på arbeidsplassene. Oversikten er basert på en spørreskjemaundersøkelse blant ...
  • Arbeidsmuligheter for filologer - Noen regneeksempler over framtidig behov og tilgang 

   Kobberstad, Tor; Edvardsen, Rolf; Ivås, Anne Marie (NAVF-melding;1976-5, Report, 1976-04)
   NAVF's utredningsinstitutt har i de seneste år arbeidet med behovsanalyser for kandidater med universitet- og høgskoleutdanning, bl.a. for jurister, kandidater med samfunnsvitenskapelig utdanning og filologer. I denne ...
  • Arbeidsmuligheter for kandidater med juridisk og samfunnsvitenskapelig utdanning. Sammenfatning og konklusjoner 

   Kobberstad, Tor (NAVF-melding;1975-2, Report, 1975-02)
   NAVF's utredningsinstitutt har i de seneste år arbeidet med behovsanalyser for jurister og kandidater med samfunnsvitenskapelig utdanning for tidsrommet fram til 1985. Ifølge våre analyser vil det i de kommende 5-10 år bli ...
  • Arbeidsmuligheter for kandidater med samfunnsvitenskapelig utdanning. Del 1 

   Ivås, Anne Marie; Melby, Kari (NAVF-melding;1974-3, Report, 1974-06)
   Denne meldingen presenterer en analyse av behovet for psykologer i tidsrommet fram til 1985. Meldingen er den første i en serie på tre som omhandler arbeidsmulighetene for kandidater med samfunnsvitenskapelig utdanning. ...
  • Arbeidsmuligheter for kandidater med samfunnsvitenskapelig utdanning. Del 2 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1974-4, Report, 1974-08)
   Denne meldingen presenterer en analyse av behovet for jurister, sosialøkonomer og siviløkonomer i tidsrommet fram til 1985. Meldingen er den andre i en serie på tre som omhandler arbeidsmulighetene for kandidater med ...
  • Arbeidsmuligheter for kandidater med samfunnsvitenskapelig utdanning. Del 3 

   Edvardsen, Rolf; Ivås, Anne Marie (NAVF-melding;1974-7, Report, 1974-12)
   Denne meldingen presenterer en analyse av behovet for sosiologer, statsvitere og fagpedagoger i tidsrommet fram til 1985. Meldingen er den siste i en serie på tre som omhandler arbeidsmulighetene for kandidater med juridisk ...
  • Arbeidsoppgaver og arbeidstid ved universitetene 

   Kyvik, Svein (NAVF-melding;1983-3, Report, 1983-05)
   Denne undersøkelsen gir en oversikt over hvordan det vitenskapelige personalet ved universitetene fordelte sin arbeidstid på ulike typer arbeidsoppgaver i 1981. Opplysningene har vært hentet inn ved hjelp av spørreskjema ...
  • Arbeidssituasjonen for det vitenskapelige personalet vet Universitetet i Oslo 

   Sandbo, Stein (NAVF-melding;1973-3, Report, 1973-08)
   I denne melding gjengis hovedresultatene av en undersøkelse som søker å belyse hvordan det vitenskapelige personalet ved Universitetet i Oslo anvender arbeidstiden på ulike oppgaver. Høsten 1971 ble et spørreskjema sendt ...
  • Artikler i Social Sciences Citation Index 1981-92 - fra Fridtjof Nansens Institutt, Institutt for fredsforskning og Norsk utenrikspolitisk institutt 

   Olsen, Terje Bruen; Sivertsen, Gunnar (U-notat;1994-1, Report, 1994)
   I denne rapporten gis en oversikt over tidsskriftsartikler fra de tre ovennevnte institusjoner som er publisert 1981-92 og registrert i SSCI.
  • Avviste søkere i høyere utdanning - noen hovedresultater 

   Egge, Marit (U-notat;1991-2, Working paper, 1991-04)
   Dette notatet omhandler hovedfunnene fra første del av prosjektet "Avviste søkere". Prosjektet som helhet omfatter to spørreskjemaundersøkelser, én til søkere av høyere utdanning og én til søkere av videregående utdanning. ...
  • Avviste søkere i videregående skole - noen hovedresultater 

   Egge, Marit (U-notat;1991-3, Working paper, 1991-06)
   Dette notatet omhandler hovedfunnene fra andre del av prosjektet "Avviste søkere". Prosjektet som helhet omfatter to spørreskjemaundersøkelser, en til søkere i videregående skole, og en til søkere av høyere utdanning. ...