Now showing items 202-221 of 432

  • Nasjonal evaluering av høyere utdanning: Bakgrunn, effekter og fremtidig organisering 

   Karlsen, Rita; Stensaker, Bjørn (U-notat;1996-3, Working paper, 1996)
   Dette notatet tar sikte på å gi en foreløpig oversikt over pilotprosjektet "Nasjonal evaluering av høyere utdanning" som avsluttes i løpet av 1996. Notatet er delt i tre: Første del omhandler prosjektets målsetting, prosess ...
  • Nasjonal evaluering av økonomisk-administrativ utdanning - Premisser og prosess 

   Jordell, Karl Øyvind (NAVF-rapport;1992-3, Report, 1992-02)
   Ifølge St.meld. nr. 40 (1990-91) "Fra visjon til virke. Om høyere utdanning" skal det iverksettes nasjonale evalueringer av høyere utdanning. Økonomisk- administrativ utdanning er utpekt som det fagområdet som først skal ...
  • Noen forskningspolitiske spørsmål i norsk medisin - Rapport fra en seminarserie 

   Olsen, Terje Bruen; Skoie, Hans (NAVF-rapport;1991-19, Report, 1991-12)
   Denne rapporten omfatter i hovedsak innlegg holdt ved en seminarserie om forskningspolitiske spørsmål i norsk medisin som NAVFs utredningsinstitutt arrangerte i 1990 og 1991. Det er også gitt referater fra debattene. I ...
  • Nord-Amerikas rolle innen norsk forskning og forskerutdanning - En pilotstudie 

   Søgnen, Randi; Slipersæter, Stig (U-notat;1998-5, Working paper, 1998)
   Arbeidet som foreligger er en foreløpig studie - en såkalt pilotstudie ~ om det personbaserte samarbeidet innen forskning og forskerutdanning mellom Norge og Nord-Amerika. Formålet med prosjektet har vært å vise hva ...
  • Norden og samfunnsforskningen - En kort oversikt med vekt på forskningspolitisk utvikling i etterkrigstiden 

   Skoie, Hans (NAVF-rapport;1990-3, Report, 1990-05)
   I dette oversiktsarbeidet er det særlig lagt vekt på å få fram en del hovedtrekk ved den samfunnsvitenskapelige forsknings- innsats i de nordiske land mht. ressurser, organisasjon og politikk. Arbeidet må sees som et høyst ...
  • Norden som forskningsregion 

   Maus, Kirsten Wille; Sivertsen, Gunnar (U-notat;2000-3, Working paper, 2000-07)
   Del I: Norden som forskningregion- hva forteller indikatorene? Del Il: Statistisk oversikt over FoU-innsats - utgifter og personale, vitenskapelig publisering og patentsøknader
  • Norges deltakelse i EUs 5. rammeprogram 

   Langfeldt, Liv (U-notat;2002-6, Working paper, 2001-11)
   I dette notatet presenteres tallmateriale om norsk deltakelse i EUs 5. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (5RP). Temaene er: i hvilken grad søknader til 5RP har blitt innvilget, hvordan norsk deltakelse ...
  • Norges internasjonale forskningssamarbeid - en oversikt for 1993 

   Sundnes, Susanne Lehmann; Wiig, Ole; Sarpebakken, Bo; Maus, Kirsten Wille (U-notat;1993-8, Working paper, 1993-09-09)
   På oppdrag for forskningsavdelingen i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har vi forsøkt å kartlegge omfanget av det internasjonale forskningssamarbeidet som Norge deltar i.
  • Norges internasjonale forskningssamarbeid - en oversikt for 1994 

   Sundnes, Susanne Lehmann (U-notat;1994-4, Working paper, 1994-08-25)
   På oppdrag for forskningsavdelingen i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har vi forsøkt å kartlegge omfanget av det internasjonale forskningssamarbeidet som Norge deltar i. Oversikten er basert på oppgaver ...
  • Norges internasjonale forskningssamarbeid - en oversikt for 1995 

   Sundnes, Susanne Lehmann (U-notat;1995-10, Working paper, 1995-08-21)
   På oppdrag for forskningsavdelingen i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har vi forsøkt å kartlegge omfanget av det internasjonale forskningssamarbeidet som Norge deltar i. Tilsvarende oversikter er utarbeidet ...
  • Norges internasjonale forskningssamarbeid - en oversikt for 1996 

   Kristensen, Kari-Anne; Torgersen, Sveinung; Sundnes, Susanne Lehmann (U-notat;1996-7, Working paper, 1996-08-20)
   På oppdrag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets (KUF) forskningsavdeling har NIFU forsøkt å kartlegge Norges deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid. Det er femte året vi utarbeider en slik rapport, ...
  • Norsk deltakelse i CERN 

   Godø, Helge; Såtvedt, Øyvind; Kaloudis, Aris; Skoie, Hans (U-notat;1997-5, Report, 1997)
   Hensikten med denne rapporten er å tilveiebringe et vurderingsgrunnlag (fakta) for norsk deltakelse i CERN. Rapporten inngår som en delutredning i en større utredning om norsk deltakelse i de store internasjonale ...
  • Norsk deltakelse i EMBL - European Molecular Biology Laboratory 

   Mørland, Berit; Kaloudis, Aris (U-notat;1997-4, Working paper, 1997)
   Hensikten med denne rapporten er å tilveiebringe et vurderingsgrunnlag (fakta) for norsk deltakelse i EMBL. Rapporten inngår som en delutredning i en større utredning om norsk deltakelse i de store internasjonale ...
  • Norsk deltakelse i ESA - European Space Agency 

   Godø, Helge; Såtvedt, Øyvind; Kaloudis, Aris; Skoie, Hans (U-notat;1997-7, Report, 1997)
   Hensikten med denne rapporten er å tilveiebringe et vurderingsgrunnlag (fakta) for norsk deltakelse i ESA. Mer spesifikt gjeder dette norsk deltakelse i ESAs obligatoriske programmer, hvor vitenskaps-/ grunnforskningsdelen ...
  • Norsk deltakelse i ESRF - European Synchrotron Radiation Facility 

   Kaloudis, Aris (U-notat;1997-6, Report, 1997)
   Hensikten med denne rapporten er å tilveiebringe et vurderingsgrunnlag (fakta) for norsk deltakelse i ESRF. Rapporten inngår som en delutredning i en større utredning om norsk deltakelse i de store internasjonale ...
  • Norsk engasjement i internasjonal organisert FoU-samarbeid - en oversikt 

   Skoie, Hans; EL; ud (U-notat;1992-3, Working paper, 1992-08-25)
   Hensikten med dette notatet er å søke å gi en oversikt over norsk engasjement i internasjonalt organisert FoU-samarbeid. Oversikten er laget på oppdrag av Forskningsavdelingen i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ...
  • Norsk forskning mot sekelskiftet - en seminarrapport 

   Skoie, Hans; Nygaard, Thomas; Søgnen, Randi (Utredningsinstituttet-rapport;1995-1, Report, 1995-02)
   Utredningsinstituttet arrangerte 18.01.1995 et stort kveldsseminar med tittel "Norsk forskning mot sekelskiftet". Nye utfordringer for norsk forskning og forskningsrådets nye strategiplan var foranledningen til å ta opp ...
  • Norsk forskning på den internasjonale arena - En sammenligning av 18 OECD-lands artikler og siteringer i Science Citation Index 1973-86 

   Sivertsen, Gunnar (NAVF-rapport;1991-1, Report, 1991-01)
   I denne rapporten sammenligner vi 18 OECD-lands bidrag til internasjonal forskning i naturvitenskap, medisin og teknologi. Vi undersøker hvor mange artikler de enkelte lands forskere bidrar med til verdens ledende ...
  • Norsk forskningsorganisasjon i etterkrigstiden 

   Skoie, Hans (NAVF-melding;1984-8, Report, 1984-12)
   Utredningen retter søkelyset mot hovedtrekk i utviklingen av en norsk forskningsorganisasjon i etterkrigstiden. Med forskningsorganisasjon menes her den offentlige forskningsorganisasjon som skal være et redskap for ...
  • Norsk forskningsorganisasjon på departements- og forskningsrådsnivå under debatt (Grøholt-utvalget) - En konferanserapport 

   Unknown author (NAVF-rapport;1991-14, Report, 1991-11)
   I denne rapporten gjengir vi hovedinnleggene ved utredningsinstituttets forskningspolitiske konferanse på Soria Moria 23.09.91 om norsk forskningsorganisasjon på departements- og forskningsrådsnivå i lys av Grøholt-utvalgets ...