Now showing items 182-201 of 432

  • Kompetanse 1986-1. Informasjoner om utdanning og arbeidsmarked 

   Hauglin, Otto (Kompetanse;1986-1, Others, 1986)
   Vi får mye morsom og spennende post for tiden. Det gjelder selvsagt innholdet, men allerede på utsiden av konvoluttene finner vi lesverdige ting. Vårt litt kompliserte og tunge navn framstår i flere varianter.
  • Kompetanse 1986-2. Informasjoner om utdanning og arbeidsmarked 

   Hauglin, Otto (Kompetanse;1986-2, Others, 1986)
   Debatten kommer - hvor er premissene? St. meld. nr. 66 (1984-85) "Om høyere utdanning" samt St. meld. nr. 19 (1986-87) "Tillegg til st. meld. nr. 66 (1984-85) "Om høyre utdaning" ligger på Kirke- og undervisningsdepartementets ...
  • Kompetanse 1987-1. Informasjoner om utdanning og arbeidsmarked 

   Eeg-Henriksen, Fride (Kompetanse;1987-1, Others, 1987)
   Nye lokaler - Nye utfordringer. Utredningsinstituttet flyttet inn i nye og trivelige lokaler i februar. Munthesgate 29 - en ikke ukjent adresse hvor NAVF holdt til tidligere. Vi nyter vår nye tilværelse med større kontorer, ...
  • Kompetanse 1988-1. Informasjoner om utdanning og arbeidsmarked 

   Aamodt, Per Olaf (Kompetanse;1988-1-2, Others, 1988)
   Utfordringer for utredningsinstituttet. Til alle dere som har ventet på KOMPETANSE i 1988: Her kommer det. Vi tar tidligere forsømmelser igjen med et utvidet dobbeltnummer denne gang. Med mye forhåpentligvis interessant stoff.
  • Kunnskapsgrunnlaget for norsk forskningspolitikk - Rapport fra Workshop på Soria Moria, Oslo, 27.-28. august 1993 

   Skoie, Hans (U-notat;1993-11, Report, 1993-11)
   Våren 1993 fikk Utredningsinstituttet i oppdrag av Norges forskningsråd å arrangere en Workshop om "Kunnskapsgrunnlaget for norsk forskningspolitikk". Hensikten var å belyse og drøfte erfaringer og status så vel som mulige ...
  • Kvalitetsforbedringstiltak ved universiteter og høgskoler 

   Smeby, Jens-Christian (U-notat;1995-3, Working paper, 1995-02-20)
   Notatet vil kun gi en grov oversikt over hva som foregår av kvalitetsforbedringstiltak ved institusjonene. Avslutningsvis vil det bli drøftet hvordan denne kartleggingen kan følges opp. For en grundigere forståelse av hva ...
  • Kvalitetssikring ved Universitetet i Oslo 

   Stensaker, Bjørn; Karlsen, Rita (U-notat;1996-2, Working paper, 1996)
   NIFU fikk i desember 1995 i oppdrag av Universitetet i Oslo å utarbeide et notat over sentrale modeller og erfaringer med evaluering og kvalitetssikring på universiteter og høyskoler i andre land. Bakgrunnen for oppdraget ...
  • Kvinners yrkesvalg - Den teknisk industrielle sektor - offentlig eller privat 

   Baekken, Jane (U-notat;1993-22, Report, 1993)
   Forprosjektrapporten "Kvinners yrkesvalg - den teknisk, industrielle sektor - offentlig eller privat" er utarbeidet på oppdrag av Norges Forskningsråd, avdeling NTNF. Hensikten med rapporten har vært todelt. På den ene ...
  • Likelønn og lønnstruktur i kommunesektoren 

   Hoel, Marit; Arnesen, Clara Åse (NAVF-rapport;1991-18, Report, 1991-11)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag for et partssammensatt utvalg av fagorganisasjoner og arbeidsgivere i kommunesektoren. Formålet med rapporten er å kartlegge eksisterende lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og å ...
  • Likestilling på universitetet - En undersøkelse av kvinnelige og mannlige forskere 

   Kyvik, Svein; Teigen, Mari (Utredningsinstituttet-rapport;1994-1, Report, 1994-04)
   Denne rapporten er i hovedsak basert på en spørreskjemaundersøkelse blant fast vitenskapelig personale ved våre fire universiteter. Undersøkelsen ble foretatt våren 1992 og tar sikte på å belyse en rekke forhold knyttet ...
  • Likestillingstiltak ved universitetene - En gjennomgang av stortingsmeldinger, årsmeldinger og handlingsplaner fra forskningsrådene med vekt på NAVF 

   Pedersen, Kjersti Røsvik (U-notat;1997-15, Working paper, 1997)
   Offentlige myndigheter har lenge vært bekymret for den lave kvinneandelen ved universitetene. I den siste tiden er det især rekruttering av studenter til de mannsdominerte fagområder/disipliner og rekruttering av kvinner ...
  • Lærlingeklausuler: et virkemiddel for flere læreplasser? 

   Aamodt, Per Olaf; Vibe, Nils (U-notat;1996-8, Report, 1996-11-11)
   Hovedproblemstillingene for prosjektet har vært: - å se på i hvilken grad lærlingeklausul ved offentlige oppdrag vil være motiverende for at bedriften skal ønske å ta inn lærlinger - vurdere hvilke konkurransevridende ...
  • Lønnsutvikling og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft 

   Eriksen, Knut; Kjølberg, Torgrim (NAVF-melding;1981-5, Report, 1981-06)
   Denne rapporten er resultatet av et arbeid som er ett av flere prosjekter under hovedtittelen "Analyser og prognoser vedrørende etterspørselen etter ulike typer arbeidskraft". Prosjektet har hovedsakelig vært metodeorientert, ...
  • Measuring Health R&D - Country: Norway 

   Sundnes, Susanne Lehmann (U-notat;2000-7, Working paper, 2000)
   A starting point for a brief description of the Norwegian health science and innovation system (HSIS) may be the R&D expenditure in medicine and health, based on the R&D statistics for the latest available year (1997), see ...
  • Mellom akademia og marked - Styring av forskning i instituttsektoren 

   Mathisen, Werner Christie (NAVF-melding;1989-2, Report, 1989-03)
   Rapporten handler om styring av forskning i den norske instituttsektoren. Den begynner med å gjengi toneangivende synspunkter fra norsk forskningspolitisk debatt på 80-tallet. Hvordan tenker man seg at instituttforskningens ...
  • Mellom næringsliv og grunnforskning 

   Bjørnstad, Jan Henrik; Tvede, Olaf (NAVF-melding;1985-5, Report, 1985-10)
   NAVF's utredningsinstitutt har under arbeid et utredningsprogram om instituttsektoren, dvs. forskningsenheter utenom universiteter, høyskoler og næringslivets laboratorier. Det skal skaffe til veie data og frambringe ...
  • Miljøforskning mellom vitenskap og politikk - En studie av forskningspolitikken omkring andre fase av storprosjektet "Sur nedbørs virkning på skog og fisk" (SNSF), 1976-1980 

   Roll-Hansen, Nils; Hestmark, Geir (NAVF-melding;1990-2, Report, 1990-02)
   Med denne studien av annen fase i prosjektet "Sur nedbØrs virkning på skog og fisk" (SNSF) følger NAVFs utredningsinstitutt opp sitt arbeid med storprosjekter i norsk forskning. Tidligere er bl.a. publisert en studie av ...
  • Mobilitetsmønstre blant norske forskere 

   Kyvik, Svein; Tvede, Olaf (Utredningsinstituttet-rapport;1994-14, Report, 1994-12)
   Mange hevder at mobiliteten i det norske forskningssystemet er for lov. Det er for liten utveksling av personale internt mellom de høyere utdanningsinstitusjonene, mellom universiteter og høyskoler på den ene siden og de ...
  • Mobilkommunikasjon, smalbåndsrevolusjonen og telegrafiens renessanse - Fremveksten av en ny type sivilt samfunn 

   Godø, Helge (U-notat;2001-2, Working paper, 2001)
   I løpet av de fire-fem siste årene har mobilkommunikasjon for alvor gjort sitt inntog i Norge og andre rike land. Det er de unge, i økende grad kvinner, som bærer frem og preger denne videreutviklingen av IKT (informasjons- ...
  • Motivasjon, studium, yrke 

   Eriksen, Knut (NAVF-melding;1982-4, Report, 1982-09)
   NAVF's utredningsinstitutt presenterer her resultatet av en undersøkelse av motivasjonen for studievalg og yrkesplaner blant personer som har begynt på et universitetsstudium. Undersøkelsen tar også opp ulike informasjonskilders ...