Now showing items 21-40 of 177

  • Energy Innovation Systems: Indicator Report 2012 

   Klitkou, Antje; Borup, Mads; Iversen, Eric James (Research report, 2012)
   Knowledge about the innovation systems with respect to new energy solutions and technologies is of central importance for understanding the dynamics of change in the energy sector and assessment of opportunities for moving ...
  • Energy synergies 

   Klitkou, Antje (Science & Technology;9-2013, Others, 2013)
  • ERAWATCH Country Reports 2009: Analysis of policy mixes to foster R&D investment and to contribute to the ERA: Norway 

   Scordato, Lisa; Kallerud, Egil (Research report, 2009)
   The main objective of the ERAWATCH Policy Mix Country reports 2009 is to characterise and assess in a structured manner the evolution of the national policy mixes in the perspective of the Lisbon goals, with a particular ...
  • ERAWATCH Country Reports 2011: Iceland 

   Scordato, Lisa; Aanstad, Siri (Research report, 2013)
   This analytical country report is one of a series of annual ERAWATCH reports produced for EU Member States and Countries Associated to the Seventh Framework Programme for Research of the European Union (FP7). ERAWATCH is ...
  • Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 : Delrapport 1 

   Caspersen, Joakim; Federici, Roger Andre; Røsdal, Trude (Research report, 2017)
   I denne rapporten presenteres de første resultatene fra evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden 2015 2019. Formålet med rapporten er å undersøke hvordan rektorutdanningen fungerer sett opp mot de formulerte ...
  • Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 : Delrapport 2 

   Caspersen, Joakim; Aamodt, Per Olaf; Stensaker, Bjørn; Federici, Roger Andre (NTNU Samfunnsforskning;Rapport 2018 Mangfold og inkludering, Research report, 2018-07)
   Dette er den andre rapporten i evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden 2015-2019. Rapporten følger opp mange av de samme metodene og funnene fra forrige rapport, særlig deltagerundersøkelsen som hvert ...
  • Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015–2019: Sluttrapport 

   Aamodt, Per Olaf; Hybertsen, Ingunn Dahler; Røsdal, Trude; Stensaker, Bjørn; Caspersen, Joakim; Federici, Roger André (Research report, 2019-12)
   Dette er sluttrapport i evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden fra 2015 til 2019. I rapporten følger vi opp mange av de samme resultatene fra de to delrapportene fra 2017 og 2018, særlig deltagerundersøkelsen ...
  • Evaluering av Kompetanseløft 2020 Delrapport I, del II 

   Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per Olaf; Olsen, Dorothy Sutherland; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog (SINTEF Rapport;2019:00317, Research report, 2019)
   Rapporten er del II av første del av følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020 (K2020). Forskningsinstituttene SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Rapporten presenterer funn fra intervjuer ...
  • Evaluering av Kompetanseløft 2020. Delrapport II 

   Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog; Nesje, Kjersti; Olsen, Dorothy Sutherland; Aamodt, Per Olaf (SINTEF Rapport;2020:00383, Research report, 2020)
   Rapporten er andre delrapport i følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Kommunene i Norge jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling, og søker ...
  • Evaluering av Kompetanseløft 2020. Første delrapport 2018 

   Nesje, Kjersti; Aamodt, Per Olaf; Monkerud, Lars Chr.; Helgesen, Marit Kristine; Lippestad, Jan Wilhelm; Grut, Lisbet (SINTEF Rapport;2018:00595, Research report, 2018)
   Forskningsinstituttene SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evaluering av Kompetanseløft 2020 (K2020). Denne første del av følgeevalueringen viser at svært mange kommuner søker midler over K2020, noe vi vil anta viser ...
  • Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 10. Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning 

   Michelsen, Svein; Høst, Håkon; Gitlesen, Jens Petter (Research report, 2006-12)
   Tema for denne rapporten er den nye studiestrukturen innen høyere utdanning under kvalitetsreformen. Rapporten behandler en rekke relaterte tema som ; hvordan antallet studietilbud har utviklet seg ved universiteter og ...
  • Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 1: Kvalitetsreformen møter virkeligheten 

   Michelsen, Svein; Aamodt, Per Olaf (Research report, 2006-02)
   Da Kvalitetsreformen ble iverksatt, ble det samtidig vedtatt å gjennomføre en evaluering av den. Norges forskningsråd ga oppdraget med evalueringen til Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen og NIFU STEP som et ...
  • Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 2: Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning - vil de bidra til bedre kvalitet? 

   Stensaker, Bjørn (Research report, 2006-05)
   Da Kvalitetsreformen ble iverksatt, ble det samtidig vedtatt å gjennomføre en evaluering av den. Norges forskningsråd ga oppdraget med evalueringen til Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen og NIFU STEP som et ...
  • Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 3. Studiefrafall og studiestabilitet 

   Hovdhaugen, Elisabeth; Aamodt, Per Olaf (Research report, 2006-05)
   Et av de viktigste målene med Kvalitetsreformen er å bedre studiegjennomføringen, det vil si at flere studenter skal gjennomføre på normert tid, og at frafallet skal reduseres. Dette temaet er et av de evalueringsområdene ...
  • Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 4. Resultatbasert forskningsfinansiering 

   Frølich, Nicoline; Klitkou, Antje (Research report, 2006-07)
   Denne rapporten tar sikte på å belyse utviklingstrekk ved publiseringsmønsteret i en del fag basert på tilgjengelige databaser som Thomson/ISI (ISI-basen) og Database for høyere utdanning (DBH). Disse databasene er per i ...
  • Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 5. Kvalitet som forhandling: NOKUT i norsk høyere utdanning 2003-2006 

   Stensaker, Bjørn (Research report, 2006-10)
   I denne delrapporten utgjøres datagrunnlaget av ulike kilder, herunder formelle lover, forskrifter og retningslinjer, samt kildemateriale som er fremkommet som et resultat av NOKUTs virksomhet. Her har spesielt ulike ...
  • Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 6. Den nye studiehverdagen 

   Aamodt, Per Olaf; Hovdhaugen, Elisabeth; Opheim, Vibeke (Research report, 2006-12)
   Tema for denne rapporten er studenter i høyere utdanning i Norge og deres hverdag. Dette omfatter en rekke deltema, blant annet; hvordan studentene gjennomfører studiene sine, hvor mye og hva slags kontakt de har med lærere ...
  • Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 8. Internasjonalisering 

   Halvorsen, Tor; Faye, Reidun (Research report, 2006-12)
   Denne delrapporten tek føre seg internasjonalisering etter Kvalitetsreforma, og ser på korleis Kvalitetsreforma representerer ei ny type internasjonalisering og korleis gamle internasjonaliseringspraksisar blir trekt inn ...
  • Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 9. Nytt regime i variert landskap: Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen 

   Bleiklie, Ivar; Ringkjøb, Hans-Erik; Østergren, Katarina (Research report, 2006-12)
   Tema for denne rapporten er de nye formene for styring og ledelse av det høyere utdanningssystemet og institusjonene under Kvalitetsreformen. Rapporten utvikler et begrepsapparat, beskriver de faktiske endringene som har ...
  • Evaluering av Kvalitetsreformen. Sluttrapport 

   Michelsen, Svein; Aamodt, Per Olaf (Research report, 2007)
   Denne rapporten er den siste rapporten fra evalueringen av Kvalitetsreformen, og har til hensikt å oppsummere de viktigste resultatene.