• En gjennomgang av Forskningsrådets fagevalueringer 

   Brofoss, Karl Erik (NIFU STEP-arbeidsnotat;2004:7, Working Paper, 2004)
   Dette notatet har tre deler: Første del er en gjennomgang av mer metodiske sider ved fagevalueringene. Andre del er en gjennomgang av evalueringsrapportenes substansielle innhold med særlig vekt på hvilke svakheter ...
  • Evaluering av norm for lærertetthet: Analyse av GSI og spørreundersøkelse til skoleledere og skoleeiere. Tredje delrapportering 

   Sandsør, Astrid Marie Jorde; Reiling, Rune Borgan; Skålholt, Asgeir; Pedersen, Cathrine (NIFU Arbeidsnotat;2020:2, Working paper, 2020-04)
   Det foreliggende arbeidsnotatet fra NIFU er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er tredje delrapportering i det fireårige prosjektet «Evaluering av norm for lærertetthet». Arbeidsnotatet inkluderer en analyse ...
  • Evaluering av universitetsmuseenes digitaliseringsarbeid 

   Hetland, Per; Borgen, Jorunn Spord (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:27, Working Paper, 2005-09)
   NIFU STEP har på oppdrag av Utvalget for utredning av universitetsmuseene, nedsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 15. september 2004, evaluert universitetsmuseenes arbeid med digitalisering av samlingene. Utvalget ...
  • Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 1 

   Høst, Håkon; Nyen, Torgeir; Reegård, Kaja; Seland, Idunn; Tønder, Anna Hagen (Fafo-notat;2015:12, Working Paper, 2015-11)
   Forord Dette er første delrapport i evalueringen av forsøk med vekslingsmodell som alternativ til 2+2 modellen i fag- og yrkesopplæringen. Temaet for denne delrapporten er organisering og implementering av forsøk med ...
  • Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen: Delrapport 2 

   Andresen, Silje; Høst, Håkon; Nyen, Torgeir; Oldervoll, Johannes; Tønder, Anna Hagen (NIFU Arbeidsnotat;2016:18, Working paper, 2016-11)
   Fafo og NIFU samarbeider om å evaluere de pågående forsøkene med vekslingsmodeller i fagopplæringen. Evalueringen er finansiert av Utdanningsdirektoratet og varer fra 2014 til 2018. Denne delrapporten er den andre i en ...
  • Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen: Delrapport 3 

   Høst, Håkon; Nyen, Torgeir; Reegård, Kaja; Tønder, Anna Hagen (NIFU Arbeidsnotat;2017:14, Working paper, 2018-01)
   Dette er den tredje delrapporten i evalueringen av forsøk med vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Den samlede evalueringsperioden er 2014 til 2018. Prosjektet er et samarbeid mellom Fafo og NIFU. Denne delrapporten ...
  • Forberedt for fag : En undersøkelse av prøveordning med fagopplæring i Kompetansepluss arbeid 

   Skålholt, Asgeir; Olsen, Dorothy Sutherland (NIFU Arbeidsnotat;2019:20, Working paper, 2019-11)
   Dette er NIFUs evaluering av Kompetanse Norges utprøving av fagopplæring i Kompetansepluss arbeid. Kompetansepluss arbeid er et program som har som mål å gi arbeidstakere med lave grunnleggende ferdigheter en mulighet til ...
  • Holdninger til nynorsk blant grunnkurselever i Oslo 

   Vibe, Nils (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:26, Working Paper, 2005-09)
   Fra skoleåret 2004-2005 ble det igangsatt forsøk med valgfritt skriftlig sidemål ved ni videregående skoler i Oslo. Forsøket er godkjent av Utdanningsdirektoratet, som satte som forutsetning for godkjenningen at forsøket ...
  • Innovasjonsselskap i Nordland. Evaluering av næringshagene, forskningsparken og kunnskapsparkene i Nordland 

   Fraas, Morten; Spilling, Olav R. (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:42, Working paper, 2006-11-20)
   Denne rapporten presenterer en evaluering av næringshagene, forskningsparken og kunnskapsparkene i Nordland, det vi her har kalt innovasjonsselskap.
  • Kompetanseutvikling og kunnskapsorganisering. En evaluering av lederutviklingsprogrammet ved Umeå Universitet 

   Stensaker, Bjørn; Aasen, Petter (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:15, Working Paper, 2005-06-06)
   Umeå Universitet har i mange år arbeidet med lederutvikling, der ulike tiltak på dette feltet har vært gjennomført siden begynnelsen på 1990-tallet. Universitetet har en bevisst holdning til å samle erfaringer fra virksomheten ...
  • Kunnskapssenteret. Seksjon for velferdstjenester. En underveisvurdering 

   Brofoss, Karl Erik (NIFU-arbeidsnotat;2013:11, Working Paper, 2013-04-25)
   Denne underveisevalueringen av Seksjon for velferdstjenester ved Kunnskapssenteret for helsetjenester er utført på oppdrag av Kunnskapssenteret. Hensikten med evalueringen er å komme med innspill til det videre arbeid med ...
  • Organisasjonsstrukturen ved Universitetet i Stavanger – synspunkter fra de ansatte 

   Stensaker, Bjørn; Vabø, Agnete; Reymert, Ingvild (NIFU Arbeidsnotat;2016:5, Working Paper, 2016-04)
   I forbindelse med utsendelse av spørreskjema i anledning en evaluering av styringsordningen ved UiS ble NIFU enig med oppdragsgiver (UiS) om å benytte denne anledningen til å stille noen spørsmål om betydningen av institutt- ...