Now showing items 89-108 of 268

  • Gjennomføring og frafall blant allmennlærerstudenter. Datagrunnlag og hovedtall 

   Næss, Terje; Vibe, Nils (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:23, Working paper, 2006-06)
   På basis av registerstatistikk fra SSB har vi i dette notatet foretatt en analyse av studiegjennomføring og frafall i allmennlærerutdanningen. Materialet gjelder begynnerstudenter og skal benyttes for å dokumentere frafall ...
  • Gjennomgang av NIFU-forskning på området "Utdanning og arbeid" i tidsperioden 1999-2004 

   Arnesen, Clara Åse (NIFU STEP-arbeidsnotat;2004:11, Working Paper, 2004-10)
   Formålet med dette arbeidsnotatet er å presentere kunnskapsstatus på området "Utdanning og arbeid". Det blir foretatt en nesten fullstendig gjennomgang av NIFUs forskning på området de siste årene (1999-2004) og det ...
  • Gjennomgang av NIFU-forskning på området 'Studierekruttering og gjennomføring av høyere utdanning' i perioden 1991-2004 

   Brandt, Synnøve S.; Aamodt, Per Olaf; Støren, Liv Anne (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:7, Working Paper, 2005-03)
   Formålet med dette arbeidsnotatet er å presentere kunnskapsstatus på området 'Rekruttering og gjennomstrømning i høyere utdanning'. Det er foretatt en mer eller mindre fullstendig gjennomgang av NIFU STEPs forskning på ...
  • Green growth in Nordic regions : Eight case studies 

   Andersen, Allan Dahl; Bugge, Markus; Capasso, Marco; Jolly, Suyash; Klitkou, Antje; Sotarauta, Markku; Steen, Markus; Suvinen, Nina (NIFU Working Paper;2019:7, Working paper, 2019-06)
   This working paper is an outcome of the research project “Where does the green economy grow? The Geography of Nordic Sustainability Transitions (GONST)”, funded by the Nordic Green Growth Research and Innovation Programme ...
  • Grunnlag for nasjonal studentundersøkelse 

   Wiers-Jenssen, Jannecke; Aamodt, Per Olaf (NIFU-arbeidsnotat;2012:8, Working paper, 2012-10)
   Dette arbeidsnotatet drøfter muligheter og utfordringer når det gjelder å etablere en nasjonal studentundersøkelse som gjennomføres på regelmessig basis. En slik undersøkelse kan brukes til å dekke flere formål. For å ...
  • Grønn kompetanse i tjenesteyting 

   Kårstein, Asbjørn (NIFU-arbeidsnotat;2013:4, Working Paper, 2013-01-31)
   Utgangspunktet for dette prosjektet var at Hovedorganisasjonen Virke ønsket å få mer systematisk kunnskap om hvordan tjenesteytende bedrifter arbeider med utfordringer knyttet til utvikling av «grønn» kompetanse og «grønne» ...
  • Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen - hvor tjenlig er den som politisk instrument? 

   Spilling, Olav R.; Hagen, Svein Erik; Johansen, Vegard; Støren, Liv Anne (NIFU-arbeidsnotat;2013:9, Working Paper, 2013-04-12)
   Dette notatet inngår som et ledd i et større følgeforskningsprosjekt om entreprenørskap i utdanningen (EiU), som gjennomføres i samarbeid mellom NIFU og Østlandsforskning. Formålet med dette arbeidsnotatet er å sammenstille ...
  • Historiefaget – mennesker, steder, strukturer og endringer over tid. Forarbeid til Norges forskningsråds evaluering av norske forskningsmiljøer i historie 

   Schwach, Vera (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:22, Working paper, 2006-06)
   Historikere i Norge offentliggjør i vitenskapelige tidsskrifter av generell karakter. Blant dem er Historisk tidsskrift det overlegent mest brukte periodika. Tidsskriftets sentrale posisjon for tidsskriftpublisering gjelder ...
  • Holdninger til nynorsk blant grunnkurselever i Oslo 

   Vibe, Nils (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:26, Working Paper, 2005-09)
   Fra skoleåret 2004-2005 ble det igangsatt forsøk med valgfritt skriftlig sidemål ved ni videregående skoler i Oslo. Forsøket er godkjent av Utdanningsdirektoratet, som satte som forutsetning for godkjenningen at forsøket ...
  • HRCS-kategorisering av FoU-aktivitet i Norge i 2017 : Resultater fra og dokumentasjon av en pilotundersøkelse av utvalgte enheter 

   Wiig, Ole; Søreide, Frode Hovland; Hetland, Dyveke; Nes, Mari Kristine (NIFU Arbeidsnotat;2019:10, Working paper, 2019-08)
   Som ledd i oppfølgingen av HelseOmsorg21-strategien, ga regjeringen Norges forskningsråd i oppdrag å etablere et monitoreringssystem for forskning og innovasjon på helse- og omsorgsfeltet. Et ledd i dette arbeidet er å ...
  • Hva slags jobber har mastere to-tre år etter eksamen? 

   Næss, Terje; Støren, Liv Anne (NIFU Arbeidsnotat;2018:8, Working paper, 2018)
   Formålet med dette arbeidsnotatet er å belyse hva slags jobber mastere har to–tre år etter eksamen, ved å kartlegge yrke, næring, overutdanning og lønn. Arbeidsnotatet gir utfyllende informasjon til NIFUs rapport om ...
  • Hva vet virkemiddelapparatet om industrielle rettigheter (IR) i dag? 

   Iversen, Eric James; Rørstad, Kristoffer (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:38, Working paper, 2006-10)
   Denne todelte undersøkelsen gir et godt første innblikk i hvorvidt industrielle rettigheter er integrert i virkemiddelapparatet. Det gir dermed mer informasjon om hva slags kompetanse det er snakk om, hvordan den organiseres, ...
  • Hvem er de nye studentene? Bakgrunn og studievalg 

   Næss, Terje; Støren, Liv Anne (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:3, Working paper, 2006-02)
   Det har vært en formidabel vekst i rekrutteringen til høyere utdanning i Norge siden 80-tallet, og formålet med denne rapporten har vært å kartlegge hvilke trender vi ser når det gjelder rekrutteringen til høyere utdanning ...
  • Høyere utdanning i Trondheim. Profil, posisjonering og potensial for sammenslåing mellom HiST og NTNU 

   Prøitz, Tine Sophie (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:11, Working Paper, 2005-04-20)
   Etter henvendelse fra ledelsen av Utvalget som utreder en eventuell sammenslåing mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ved HiST, fikk NIFU STEP i februar 2005 i oppdrag å utrede ...
  • I spennet mellom kvalitet og krav til likestilling. En pilotstudie av forskningsmiljøer med relativt høye andeler kvinner 

   Schwach, Vera; Brandt, Ellen; Vabø, Agnete (NIFU STEP-arbeidsnotat;2004:8, Working Paper, 2004-11)
   NIFU STEP fikk sommeren 2004 i oppdrag fra Universitets- og høyskoleavdelingen i Utdannings og forskningsdepartementet å avdekke faktorer av betydning for å rekruttere og holde på kvinner i vitenskapelige stillinger. Lykkes ...
  • IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbud 

   Mark, Michael Spjelkavik; Tømte, Cathrine; Næss, Terje; Røsdal, Trude (NIFU Arbeidsnotat;2017:8, Research report, 2017-06)
   IKT-sikkerhet ses på som en sentral utfordring på alle samfunnsnivåer; både for enkeltindivider, næringsliv, offentlig sektor, nasjonal infrastruktur og samfunnssikkerhet generelt. Mange peker på at utfordringer knyttet ...
  • Impact i anvendt forskning: begrepsavklaring og praksis 

   Gulbrandsen, Magnus; Sivertsen, Gunnar (NIFU Arbeidsnotat;2018:10, Working paper, 2018-10)
   Formålet med dette arbeidsnotatet er å drøfte to spørsmål: Hva menes med begrepet impact, og hvordan passer det for anvendt forskning?
  • Indikatorer for digital deltakelse og kompetanse i den voksne befolkningen. Vurderinger av rammeverk, eksisterende datakilder og nye indikatorer 

   Daus, Stephan; Fevolden, Arne Martin; Østby, Mona Nedberg; Mark, Michael Spjelkavik (NIFU-arbeidsnotat;2019-8, Report, 2019-04-25)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har som formål å finne hensiktsmessige måter å måle befolkningens digitale deltakelse og kompetanse på. Gode måter å måle dette på ...
  • Indikatorer på kvalitet i høyere utdanning 

   Hovdhaugen, Elisabeth; Aamodt, Per Olaf; Reymert, Ingvild; Stensaker, Bjørn (NIFU Arbeidsnotat;2016:3, Working Paper, 2016-04)
   Forord Dette notatet ser nærmere på og diskuterer et utvalg indikatorer som brukes for å måle kvalitet i høyere utdanning i Norge. Utvalget av indikatorer er gjort med utgangspunkt i indikatorer som er viktige for ...
  • Innovasjonsforskningen i VRI - status og veien videre. Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 

   Spilling, Olav R.; Moen, Svein Erik (NIFU-arbeidsnotat;2013:1, Working Paper, 2013-01-28)
   Formålet med dette notatet er å gi en analyse av den tematiske innretningen av innovasjonsforskningen i VRI-programmet og hvordan denne forskningen tematisk er posisjonert i forhold til nasjonal og internasjonal forskning. ...