• Educational R&D in Norway 2013: Resources and Results 

   Gunnes, Hebe; Rørstad, Kristoffer (NIFU Arbeidsnotat;2015:18, Working paper, 2016-09)
   This working paper gives a summary of the mapping of resources and results of educational R&D in Norway in 2013. The project was funded by the Research Council of Norway, whereas this working paper is funded by the Ministry ...
  • Ekstern relevans og eksterne aktører i høyere utdanning 

   Larsen, Ingvild Marheim (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:5, Working paper, 2006-01)
   Dette notatet er et oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Hensikten har vært å utarbeide en oppsummerende rapport over situasjonen i utvalgte land med hensyn til omfanget av og erfaringene med ekstern deltakelse i interne ...
  • Elever med null grunnskolepoeng: Tilleggsanalyser av Utdanningsdirektoratets spørringer til Skole-Norge 

   Vika, Karl Solbue (NIFU Arbeidsnotat;2021:7, Working paper, 2021-05)
   Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en rammeavtale for 2021–2025 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. ...
  • Empirical Research Avenues for Regional Policy Elaboration 

   Capasso, Marco; Iversen, Eric James; Klitkou, Antje; Sandven, Tore (NIFU Working Paper;2017:15, Working paper, 2017-12)
   This Working Paper presents the findings from an exploratory analysis financed by the FORINNPOL-programme (project no. 271925/O50) and the BIONÆR-programme (project no. 244249) under the Research Council of Norway (RCN). ...
  • En evaluering av 'Strategi for fleksibel læring' ved Universitetet i Oslo 

   Lødding, Berit; Ramberg, Inge; Stensaker, Bjørn (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:52, Working paper, 2006-12)
   Universitetet i Oslo har siden 2003 hatt en egen strategi for fleksibel læring der bruk av ny teknologi for å støtte og forbedre studentenes læringsutbytte har stått sentralt. Strategiperioden utgår i 2007, og Universitetet ...
  • En gjennomgang av Forskningsrådets fagevalueringer 

   Brofoss, Karl Erik (NIFU STEP-arbeidsnotat;2004:7, Working Paper, 2004)
   Dette notatet har tre deler: Første del er en gjennomgang av mer metodiske sider ved fagevalueringene. Andre del er en gjennomgang av evalueringsrapportenes substansielle innhold med særlig vekt på hvilke svakheter ...
  • En kartlegging av undervisningstilbudet innen immaterielle rettigheter ved norske læresteder 

   Rørstad, Kristoffer; Iversen, Eric James (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:29, Working paper, 2006-09)
   Dette arbeidsnotatet gir en oversikt over undervisningstilbudet innenfor immaterielle rettighet ved norske universiteter og høgskoler i 2005.
  • En norsk forskningsorganisasjon tar form. En oversikt 

   Skoie, Hans (NIFU-arbeidsnotat;2013:7, Working Paper, 2013-03)
   Denne utredningen er ment for kolleger og andre med interesse for en kort oversikt over viktige norske forskningsorganisasjoner i en ekspansiv etterkrigstid. Det er lagt vekt på å belyse organisasjonenes tilkomst og sentrale ...
  • En sammenligning av lønnsnivået ved Høgskolen i Ålesund med andre høyere utdanningsinstitusjoner: Lønnsnivå og lønnsutvikling blant ansatte i faglige, tekniske og administrative stillinger. 

   Reiling, Rune Borgan; Børing, Pål; Gunnes, Hebe (NIFU Arbeidsnotat;2014:17, Working Paper, 2015-01-13)
   Dette arbeidsnotatet presenterer en figur- og tabellsamling med oversikt over lønnsnivå og lønnsutvikling ved Høgskolen i Ålesund, samt et utvalg av andre høyere utdanningsinstitusjoner for perioden 2010-2013. I arbeidsnotatet ...
  • Endringer i system for måling av ressursbruk til FoU i helseforetakene 

   Bakke, Pål; Wiig, Ole (NIFU-arbeidsnotat;2011:12, Working paper, 2011-11)
   Til å videreføre arbeidet med å utvikle og forbedre målesystemet for ressursbruk til forskning i helseforetakene, oppnevnte RHFenes strategigruppe for forskning våren 2011 en ny, permanent gruppe - ressursgruppen. ...
  • Endringsprosesser i høyskolesektoren i Vest-Europa 

   Kyvik, Svein (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:7, Working paper, 2006-01)
   Foreliggende rapport gir en oversikt over og en analyse av sentrale utviklingstrekk i høyskolesektoren i de vesteuropeiske land. De fleste land har som i Norge slått sammen små profesjonsskoler på regionalt nivå til ...
  • Enrolment Patterns in Nordic Higher Education, ca 1945 to 2010. Institutions, Types of Education and Fields of Study 

   Börjesson, Mikael; Ahola, Sakari; Helland, Håvard; Thomsen, Jens-Peter; Frølich, Nicoline (NIFU Working Paper;2014:15, Working Paper, 2014-10)
   The aim of this report is to give an overall account of the patterns of enrolment to higher education in the four Nordic countries Denmark, Finland, Norway and Sweden. Enrolment is analysed from a range of different angles.
  • Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv 

   Spilling, Olav R. (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:19, Working Paper, 2005-08)
   Formålet med dette notatet er å diskutere fenomenet entreprenørskap. Dette er et omfattende tema som kan diskuteres ut fra mange forskjellige perspektiver og ståsteder. Her er poenget å diskutere entreprenørskap som mekanisme ...
  • Entreprenørskap i Møre og Romsdal 

   Spilling, Olav R.; Fraas, Morten; Hervik, Arild; Bræin, Lasse (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:33, Working Paper, 2005-10-31)
   Med dette legges frem resultater av en kartlegging og analyse av entreprenørskap i Møre og Romsdal. Arbeidet er gjennomført på oppdrag for Møre og Romsdal fylke. Formålet har blant annet vært å bidra til å skape en felles ...
  • Et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Hva kan vi lære av internasjonale erfaringer? 

   Børing, Pål; Stensaker, Bjørn (NIFU STEP-arbeidsnotat;2004:5, Working Paper, 2004-09)
   På bakgrunn av internasjonale initiativ for å utvikle et europeisk kvalifikasjonsrammeverk for å bistå i etableringen av et "European Higher Education Area" har Utdannings- og forskningsdepartementet har bedt NIFU STEP om ...
  • Etablering av kandidatundersøkelse blant PhD-utdannede. Opplegg for overvåkning av PhD-kandidatenes arbeidsmarkedstilpasning og karriereutvikling 

   Kyvik, Svein; Sarpebakken, Bo; Wiers-Jenssen, Jannecke (NIFU-arbeidsnotat;2013:2, Working Paper, 2013-01-15)
   Forskerforbundet har gitt NIFU i oppdrag å utarbeide et forslag til og et opplegg for regelmessige spørreundersøkelser blant PhD-utdannede for å kartlegge arbeidsmarkedstilpasning og karrierer. I dette arbeidsnotatet ...
  • Etter- og videreutdanning innen digitalisering – tilbud og behov 

   Fevolden, Arne Martin; Tømte, Cathrine; Lyby, Lars; Vaagland, Karin (NIFU Arbeidsnotat;2018:6, Working paper, 2018-08)
   På oppdrag fra NTNU skal NIFU kartlegge universitets- og høgskolesektorens tilbud og etterspørsel av videreutdanningstilbud innenfor temaet ‘Digitalisering’. Kartleggingen inngår som kunnskapsgrunnlag i NTNUs interne arbeid ...
  • Evaluation of the European Young Investigator Awards Scheme 

   Langfeldt, Liv; Brofoss, Karl Erik (NIFU STEP Working Paper;2005:10, Working Paper, 2005-05)
   This evaluation of the European Young Investigator Awards Scheme (EURYI) was commissioned by the ESF and EUROHORCs and performed by NIFU STEP. Its central questions are to what extent the target group of the scheme has ...
  • Evaluation of the Master in International Fisheries Management (IFM) 

   Bielfeldt, Uta (NIFU STEP Working Paper;2005:31, Working Paper, 2005-10)
   Students, graduates and staff regard the work of the Masters Programme in International Fisheries Management (established 1998) a success and find it worth taking the effort to improve the programme. The source of ...
  • Evaluering av norm for lærertetthet 

   Sandsør, Astrid Marie Jorde; Daus, Stephan; Pedersen, Cathrine; Reiling, Rune Borgan; Salvanes, Kari Vea; Skålholt, Asgeir; Vennerød-Diesen, Frida Felicia (NIFU Arbeidsnotat;2019:19, Working paper, 2019-10)
   På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluerer NIFU norm for lærertetthet. Utdanningsdirektoratet har opprettet en referansegruppe for evalueringen, og dette arbeidsnotatet, som baserer seg på løsningsforslaget til NIFU, ...